dimecres, 25 de febrer de 2015

FULLETÓ INFORMATIU PER A NOVES FAMÍLIES i CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2015-16 ESOINSTITUT
MARTA MATA
DE MONTORNÈS
INFORMACIÓ PER A FAMÍLIES DE NOU ALUMNAT
PREINSCRIPCIONS
CURS  2015-2016
De l’ 10 al 17 de març de 2015
QUI SOM?

L’Institut MARTA MATA va iniciar el seu funcionament el curs 2006-07. El nom fa referència a la gran mestra i pedagoga catalana Marta Mata. És un centre de titularitat pública que fins l’actualitat abasta els 4 nivells d’ESO. El curs 2013-2014 es va estrenar el nou edifici definitiu, que està preparat per tenir 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat i  Formació Professional.
El centre té un projecte educatiu inclusiu i compta amb una unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) amb alumnes amb NEE, que treballen, aprenen i conviuen amb els seus companys a les aules.

L’Institut disposa de servei de transport escolar del Consell Comarcal, que és subvencionat en bona part per l’Ajuntament de Montornès.

El centre compta amb una AMPA molt activa que col·labora amb l'Equip Directiu i promou activitats formatives i extraescolars, com Anglès i Alemany.

L’Institut MARTA MATA desenvolupa un Projecte Educatiu innovador basat en la comunicació, la inclusió i els valors. Fins ara, aquest treball, ha obtingut diversos reconeixements per part d’institucions públiques i privades com el Departament d’Ensenyament, incloent-nos a la Xarxa de Competències Bàsiques,  la Barcelona World Race Programa Educatiu, l’empresa Toshiba Education, el projecte europeu SAIL (Comenius Multilateral Project “Student assessment for improving learning”) i el projecte COMBAS (Competencias básicas) del Ministerio de Educación y Ciencia.


L’Institut MARTA MATA té un Pla d’Autonomia de centre, d’acord amb el desenvolupament de la Llei d’Educació de Catalunya.
 
 
PROJECTE CURRICULAR

 
El Projecte Curricular és un document tècnic, competència del Claustre, que defineix la proposta organitzativa del procés d’ensenyament i aprenentatge. També explicita els criteris generals sobre què, com i quan ensenyar i avaluar en funció del model educatiu definit en el Projecte Educatiu. El PCC de l’Institut Marta Mata inclou la programació de totes les  àrees curriculars d’acord amb el currículum oficial vigent i defineix també les matèries optatives pròpies d’acord amb l’exercici de la seva autonomia.

PROJECTE EDUCATIU

El Projecte Educatiu defineix els principis, els reptes i  els grans objectius que guien la nostra comunitat educativa i que volem aconseguir amb tota l'activitat pedagògica del centre. En síntesi, els seus principis es resumeixen en:
Eduquem i ensenyem per
Ø  VOLER SABER
Per saber més coses del món i de la vida, més idiomes, per tenir com més coneixement  millor... Cal una actitud positiva, capacitat d’esforç, curiositat,...
Ø  SABER FER
Per saber com procedir, com fer les coses bé i argumentar-les. Cal dominar instruments bàsics procedimentals com la comprensió i expressió oral i escrita, la corporal i artística,  el càlcul numèric,  la interrelació de variables i la metodologia científica.
Ø  SABER SER
Per saber més coses de nosaltres mateixos. Cal veure i acceptar les pròpies limitacions i virtuts és a dir conèixer-se un mateix. Cal dominar instruments bàsics com l’autocontrol emocional i disciplina.
Ø  SABER ESTAR
Per poder establir bones relacions de convivència amb els altres. Cal aprendre a compartir valors i normes : responsabilitat, no violència i respecte cap els altres, per la diversitat cultural, lingüística i ideològica, en definitiva, saber posar-se al lloc dels altres, saber compartir i saber estar amb ells.

En tots aquests principis educatius, la família hi té un paper clau i rellevant.

Per assolir aquests objectius amb la diversitat de l’alumnat, l’institut promou projectes diferents de potenciació de la lectura i l’expressió oral i escrita, de matemàtiques i ciència, de pràctiques a les empreses, d’assignatures  en anglès i estades a Anglaterra, de sortides pedagògiques, de solidaritat, viatge de final de 4t d’ESO, etc. També, amb la col·laboració de l’AMPA, l’Ajuntament i altres institucions, s’organitzen informacions i xerrades pels pares.

ÒRGANS DE GESTIÓ

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de participació dels diferents representants de cada sector (Famílies, alumnat, professorat, personal no docent, direcció, ajuntament).

L'Equip directiu, que està format pel director, la cap d’estudis, la coordinadora pedagògica i el secretari, té l’encàrrec  i la responsabilitat de gestionar i organitzar el centre. També hi ha altres càrrecs delegats (caps d’àmbits científics, coordinadors dels equips docents, tutories, informàtica, riscos laborals, projectes específics d’atenció a la diversitat i d’innovació educativa, etc.) .

El Claustre, és l’òrgan professional del professorat. Té la responsabilitat de planificar,  coordinar, informar i, si s’escau, decidir sobre els aspectes curriculars del centre. Està presidit pel director i el forma la totalitat de professorat que presta servei al centre.
L’institut MARTA MATA també incorpora a la seva gestió el Consell de l’alumnat que promou la seva participació democràtica en la vida del centre i la seva implicació en les decisions.

ESTRUCTURA PEDAGÒGICA

El professorat s’agrupa per equips docents de nivell i per àmbits de competències curriculars. El Pla de Convivència recull les normes d'organització i funcionament del centre que regulen la convivència a l’institut. 

La planificació i la gestió de l’aula tenen presents els multinivells propis de les diferències individuals, culturals i formatives de base. Suposa diferents graus d’adaptació curricular.


Calendari oficial de preinscripció per al curs 2015-16
Educació Secundària Obligatòria
Fases de la preinscripció
Dates
Presentació de sol·licituds
10 al 17 de març
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 16 de març
Llistes amb el barem provisional
27 de març
Sorteig
7 d’abril  (11:00 h)
Reclamacions
7 al 9 d’abril
Resolució reclamacions
10 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
14 d’abril
Publicació de les llistes d'admesos
12 de maig

Període de matriculació (1r d’ESO)
8 al 12 de juny
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
·         Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada (original i còpia)
·          (Es pot descarregar del web del Departament d’Ensenyament)
·         DNI, NIE o passaport de l’alumne (original i còpia)
·         TSI (Targeta Sanitària individual) de l’alumne (original i còpia)
·         DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne,  (original i còpia)
·         Llibre de família on hi consti la inscripció de l’alumne/a (original i còpia)

Cal reservar hora a Secretaria per fer la preinscripció
Telèfon: 93 5686568
dilluns, 23 de febrer de 2015

FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES, Any 9 Nº 5, febrer de 2015Any 9, Núm. 5                                          Curs 2014-15, febrer  de 2015


PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2015-16

Informem a les famílies, del calendari oficial previst per presentar la sol·licitud de preinscripció per al curs 2015-2016:
Calendari oficial de preinscripció a Educació Secundària Obligatòria
Fases de la preinscripció
Dates
Presentació de sol·licituds
10 al 17 de març
La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 16 de març
Llistes amb el barem provisional
27 de març
Sorteig
7 d’abril  (11:00 h)
Reclamacions
7 al 9 d’abril
Resolució reclamacions
10 d’abril
Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
14 d’abril
Publicació de les llistes d'admesos
12 de maig

Període de matriculació (1r d’ESO)
8 al 12 de juny
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
  • Sol·licitud de preinscripció degudament emplenada i signada (original i còpia)
(Es pot descarregar del web del Departament d’Ensenyament)
  • DNI, NIE o passaport de l’alumne (original i còpia)
  • TSI (Targeta Sanitària individual) de l’alumne (original i còpia)
  • DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne,  (original i còpia)
  • Llibre de família on hi consti la inscripció de l’alumne/a (original i còpia)


Cal reservar hora a Secretaria per fer la preinscripció:

Telèfon: 93 5686568 (demanar per Sra. Judit de Secretaria)


40 BEQUES DE MENJADOR

La Fundació REIR, en col·laboració amb l’ajuntament de Montornès, ha aconseguit 40 beques de menjador per a alumnes de secundària de Montornès. Està previst que ho gestionin els Serveis Socials municipals i que s’utilitzi el menjador de l’Institut Marta Mata durant el tercer trimestre del curs.

JA S’HAN FET LES PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4T D’ESO

Per quart any consecutiu, el Departament d’Ensenyament ha establert, per a tots els alumnes de 4t d’ESO de Catalunya, diverses proves de competències bàsiques, que són dirigides i controlades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Els dies 10 i 11 de febrer tots els alumnes de tots els instituts, van fer els exàmens de les següents assignatures:  Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques.
El professorat que va aplicar  i corregirà les proves és sempre d’altres centres. Diversos professors i professores del Marta Mata, també han anat aquests dos dies a altres institut a aplicar les proves.
Des del centre, volem felicitar l’alumnat de 4t per la bona actitud i per l’interès que han demostrat per fer bé les proves i prendre-se-les molt seriosament. Cal destacar també que no hi va haver cap absència injustificada.

INFORMACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES A LES FAMÍLIES
Els pares o tutors/res legals dels alumnes rebran, cap al tercer trimestre, un informe INDIVIDUAL sobre els resultats obtinguts pels seu filla o filla, abans de l'informe final d'avaluació de 4t d’ESO.


PORTES OBERTES EL DIA 9 DE MARÇ

El dia 9 de març a partir de les 16:30 h, l’institut estarà obert a les famílies que vulguin visitar les dependències. A les 18:00 hores hi haurà una xerrada informativa, per part de la Direcció del centre, oberta a totes les famílies interessades.

PREMIS D’EXCEL·LÈNCIA

Mireia Toledo, Judith Seguer  i Marina Sánchez són les guanyadores dels Premis a l’Excel·lència Acadèmica del curs 2013-2014, convocats per l’Ajuntament. El tribunal que atorga els Premis a l’Excel·lència Acadèmica està format pels dos directors dels instituts de secundària, Sr. Josep Segura i Sr. Ramon Coma, la directora d’una de les escoles del municipi, la Sra. Mª Àngels Montané,  la tècnica d’educació, Sra. Mª Teresa Castillo i l’alcalde,  Sr. José Montero, que també és el regidor d’Educació.
Judith Seguer, ha rebut el premi a la millor nota de batxillerat, dotat amb 500 euros. Mireia Toledo ha obtingut el premi a la millor nota d’accés a la universitat, també dotat amb 500 euros i Marina Sánchez, graduada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha rebut un premi de 1000 euros per la millor nota a l’acabament d’un curs universitari. Felicitats a elles i a les seves famílies per l'esforç i el treball !


CONFERÈNCIA PER ALS PARES I MARES:

 L’ÚS D’INTERNET I PANTALLES MÒBILS
Ús i abús dels adolescents a la Xarxa

Sessió oberta per a totes les famílies de l’Institut:
dilluns dia 2 de març a les 17.00 de la tarda
al pavelló de l’institut. 

L’institut Marta Mata ha gestionat amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades unes activitats per a alumnat i famílies destinades a saber el bon ús d’internet a través dels mòbils i pantalles, que els nostres adolescents fan servir diàriament.

Sovint, les famílies desconeixen algunes de les aplicacions que utilitzen els seus fills i després es generen problemes de relacions socials que porten conflictes entre els alumnes.

Els pares han d’estar molt amatents amb l’ús responsable o no que els adolescents fan de les noves tecnologies. Hi ha avantatges, facilitats per aprendre i moltes coses que poden ser positives, però també hi ha perills que cal tenir en compte i no es poden deixar de banda.

Com a pares, cal avaluar quin ús real fa el vostre fill/a de l’smartphone, tenir clar què vol dir un bon ús i parlar-ne amb ell/a.

Per això, us recomanem assistir a aquesta conferència que ens farà reflexionar sobre l'ús que fan els adolescents de la Xarxa, si han d’estar permanentment connectats, etc.
També es faran unes xerrades a les tutories adreçades específicament a tot l’alumnat de Segon d’ESO.FORMACIÓ PROFESSIONAL D’HOSTALERIA ?

UN PAS DE GEGANT PER A LA COMARCA I PER A MONTORNÈS
   

Per primera vegada, Montornès pot passar a tenir formació professional reglada al municipi.

Us informem que les negociacions estan molt avançades perquè el Departament d’Ensenyament, amb conveni amb l’Ajuntament de Montornès, obri la Preinscripció a l’Institut Marta Mata, per al curs 2015-16, de 2 Cicles Formatius de Grau Mig, que actualment tenen molta demanda de treball:
·        Cicle de Cuina i Gastronomia       
·        Cicle de Serveis de Restauració
        (Títols homologats a nivell europeu i internacional)

Això pot suposar la base d’una Escola d’Hostaleria del Vallès Oriental situada a Montornès del Vallès. Recordem que tot l’alumnat que actualment vol estudiar aquestes professions, ha de desplaçar-se fora de la nostra Comarca, cap a Osona, el Barcelonès o el Maresme.  Ara, per primera vegada, s’obriria l’oportunitat de fer aquest estudis al Vallès Oriental i concretament a l’Institut Marta Mata de Montornès.

Les classes es desenvoluparien a l’Institut Marta Mata i a la Masia El Moli. Està previst que a l’institut hi hagi l’Aula de Cafeteria i l’Aula de Pastisseria i a la Masia El Molí, l’aula ja existent de Cuina i l’aula Restaurant, que es construiria immediatament. Tot plegat pot suposar una inversió en professorat, materials i adequació de les instal·lacions, que referma l’aposta tant del Departament com de l’Ajuntament, perquè Montornès disposi d’una oferta de Formació professional, que a més serà destinada a tota la Comarca del Vallès Oriental.
La preinscripció per a ensenyaments postobligatoris està prevista entre el 12 i el 19 de maig. Us mantindrem informats.