dimecres, 1 de febrer de 2012

FULL INFORMATIU Any 6, Nº 4

CURS 2011-2012     febrer 2012        

PROVES DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4T D’ESO

Aquest curs, per primera vegada, el Departament d’Ensenyament ha establert, per a tots els alumnes de 4t d’ESO de Catalunya, diverses proves de competències bàsiques, que seran dirigides i controlades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Els dies 15 i 16 de febrer tots els alumnes de tots els instituts, a la mateixa hora, faran exàmens de les següents assignatures:

Dia 15: Català i Matemàtiques.
Dia 16: Castellà i Anglès.

El professorat que aplicarà i corregirà les proves serà sempre d’altres centres. Per exemple, alguns professors i professores del Marta Mata, aquell dia aniran a un altre institut a aplicar les proves a  alumnat de 4t.

INFORMACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES A LES FAMÍLIES

Els pares o tutors/res legals dels alumnes rebran un informe INDIVIDUAL sobre els resultats obtinguts pels seu filla o filla, abans de l'informe final d'avaluació de 4t d’ESO.

Els resultats de les proves s’integraran dins dels processos ordinaris d’avaluació del nostre centre  i es tindran molt en compte per a l’obtenció del Títol de graduat en educació secundària tot i que la darrera paraula serà sempre de l’equip de professorat del centre. 

Aquestes proves són molt importants per a tot l’alumnat de 4t d’ESO i cal tenir en compte que quedaran registrades per sempre a l’expedient de l’alumne. En el fons, seran una dada de referència claríssima que situarà l’alumne respecte el nivell que assoleix. Amb aquesta prova, el sistema educatiu passa a disposar de 3 moments clau d’avaluació en els que els alumnes han de demostrar la seva competència:

Ensenyament obligatori:
-    Prova de competències bàsiques de 6è de Primària (per certificar que l’alumne té les competències bàsiques per accedir a secundària).
-    Prova de competències bàsiques de 4t d’ESO (per certificar que l’alumne té les competències suficients per accedir a l’ensenyament Post obligatori de Batxillerat o Formació professional).

Ensenyament no obligatori:
-    Prova de selectivitat (per certificar que l’alumne té les competències necessàries per accedir a la Universitat).

Des de l’Institut fa molt temps que insistim a tots els alumnes, però especialment als de 3r i 4t que han de treballar molt per afrontar amb èxit aquesta prova. S’hi juguen molt. Els professors estan fent un treball especial de preparació i aprofundiment, però alguns alumnes han de treballar molt més. Animem a les famílies a ajudar-los a reflexionar i treballar per afrontar amb èxit aquestes proves tant importants per al seu futur.

CAL TENIR EL DNI

A partir de la preinscripció per al proper curs, es demanarà, per matricular-se, portar el DNI del fill o filla. Encara ens trobem amb alumnes que amb 14 anys (edat en la que ja és obligatori) encara no el tenen i sense el DNI no es pot tramitar l’assegurança escolar.

És bàsic que els fills tinguin la documentació personal i és responsabilitat dels pares tramitar el DNI ja de petits  per poder-los identificar sempre i per prevenir cap problema. Disposar del DNI facilita molts tràmits, tant per la vida escolar com per la resta.  

L’AJUNTAMENT OBRIRÀ LES OFERTES DE LES EMPRESES DURANT EL MES DE FEBRER

L’obertura dels sobres amb les ofertes de les empreses que s’han presentat a competir per l’adjudicació de l’obra de construcció de l’institut, es farà durant el mes de febrer.

Després d’estudiar les diferents propostes, el Ple municipal haurà d’aprovar-ne una, la que es consideri millor, d’acord amb les clàusules. Un cop aprovada pel Ple i comunicat oficialment, l’empresa adjudicatària tindrà entre 1 i 3 mesos per presentar el projecte executiu de l’obra.

Un cop aprovat el projecte executiu, el Departament d’Ensenyament tindrà 3 mesos més per fer-hi esmenes, si cal, i donar-hi el vist-i-plau definitiu.

Esperem que ni l’empresa adjudicatària, ni el Departament, exhaureixin al màxim el temps que disposen, a fi d’escurçar tant com es pugui els terminis i que puguem veure aviat les màquines començant a treballar. 

AVIAT: PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2012-2013

El Departament d’Ensenyament ha anunciat que aquest any el període de Preinscripció als centres educatius es farà durant la segona quinzena de març. De moment encara no ha concretat les dates.

Com sempre, l’Institut Marta Mata farà una Jornada de Portes Obertes per a les famílies i acollirà els alumnes de 6è de les escoles de Primària que vulguin visitar el centre acompanyats dels seus mestres.

També, alumnes de l’institut de primer d’ESO i professors del centre, aniran a les escoles a explicar l’Institut des de les seves experiències personals.

En el moment que es disposi d’informació sobre les dates exactes del període de Preinscripció, s’informarà degudament a les famílies. Està previst que per al curs 2012-2013 hi hagi 90 places per alumnes de 1r d’ESO. La Secretaria del centre, un cop se sàpiguen les dates exactes, donarà hora per fer la preinscripció. S’atendrà a les famílies per rigorós ordre de petició de reserva de dia i hora.

INTERCANVI AMB HOLANDA  PER A LA PRÀCTICA DE L’ANGLÈS

El nostre centre organitzarà per segon any l’intercanvi  HOLLAND EXCHANGE, adreçat als alumnes de 3r i 4t  de l’ESO amb un nivell alt d’Anglès. Aquesta activitat es duu a terme amb l’institut De Nassau de la ciutat de Breda (Holanda). Durant una setmana el nostre alumnat s’allotjarà amb famílies holandeses i també, durant el mateix temps, els alumnes holandesos s’allotjaran a casa dels nostres alumnes participants. La llengua permanent de comunicació serà l’Anglès.

Els OBJECTIUS d’aquest projecte d’intercanvi són, entre d’altres, potenciar la competència lingüística en anglès, promoure el coneixement d’altres cultures, reconèixer l’esforç acadèmic de l’alumnat amb més alt rendiment i motivar la resta per accedir-hi quan sigui el moment. 

Aquest curs, l’organització no ha estat gens fàcil. La situació econòmica actual no hi ha ajudat gens, com tampoc l’encariment d’alguns preus de transport. Les famílies dels alumnes participants han hagut de fer també un sobreesforç econòmic ja que els bitllets d’avió s’han encarit notablement respecte l’anterior malgrat viatjar en low cost. També en algun cas, han acollit a més d’un alumne. Des d’aquí agraïm a tots l’esforç i la col•laboració. Esperem doncs que l’alumnat participant gaudeixi i aprofiti bé aquesta oportunitat per millorar l’Anglès, conèixer altres estudiants europeus i un altre país com és Holanda.

LES DEIXALLES QUE GENEREM

Durant aquest segon trimestre, el centre està estudiant el problema de les deixalles. Cada dia omplim molts contenidors amb envasos, plàstics, moltes restes d’entrepans i sobretot paper d’alumini. Un cop s’hagi fet l’estudi es farà una proposta al Consell Escolar tant per reciclar-les com, sobretot, per evitar de produir-ne.
Alguns alumnes del centre estan fent una recerca i ja tenim alguns resultats per fer pensar, que properament s’exposaran, com per exemple que es tira molt menjar, sobretot entrepans. També, els propis alumnes proposaran solucions, que un cop discutides aniran a aprovació del Consell per posar-les en marxa immediatament.